I. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je obecně prospěšná společnost Klub zaměstnavatelů o.p.s., se sídlem Haškova 1177/6, 170 00 Praha 7, IČ: 241 76 605 („Pořadatel“), spoluorganizátory jsou Registrpraxi.cz, Kampomaturite.cz a AIESEC ČR („Spoluorganizátoři“).

II. Soutěž

Soutěž, kterou pořádá Pořadatel, a která je upravena těmito podmínkami, se nazývá Nejžádanější zaměstnavatel mezi studenty 2019 („Soutěž“).

III. Doba a místo trvání Soutěže

Soutěž probíhá od 15. 4. do 15. 5. 2019 na webových stránkách https://www.nejzadanejsizamestnavatel.cz/ („webové stránky Nejžádanějšího zaměstnavatele mezi studenty“) a na sociální síti Facebook na stránkách http://www.facebook.com/nzmscr prostřednictvím aplikace společnosti Facebook Inc. Messenger (dále jen „Messenger“).

IV. Účastníci Soutěže

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba, která má doručovací adresu / trvalé bydliště na území České republiky. Soutěž je určena pro hlasování studentů středních a vysokých škol a nemohou se jí zúčastnit zaměstnanci firmy, pro kterou by v případně hlasovali (“Účastník“).

Pokud se chce Účastník zúčastnit soutěže prostřednictvím aplikace Messenger, musí mít pro účast v soutěži zřízen účet na sociální síti Facebook a splňovat pravidla pro používání sítě Facebook uvedená na https://www.facebook.com/terms.

Pokud se Pořadatel domnívá, že Účastník nesplňuje podmínky účasti v Soutěži, či že porušuje pravidla Soutěže, je oprávněn Účastníka ze Soutěže vyřadit.

V. Pravidla Soutěže

Do soutěže se Účastník zapojí přes webové stránky Nejžádanějšího zaměstnavatele mezi studenty nebo přes Messenger.

Účastníci, jejichž odpovědi budou obsahovat vulgární či urážlivé výrazy, budou Pořadatelem ze Soutěže vyřazeni.

Účastník, který nevyplní platnou e-mailovou adresu, bude Pořadatelem ze Soutěže vyřazen.

Soutěže se Účastník může zúčastnit pouze jedenkrát.

VI. Ochrana osobních údajů

Okamžikem přihlášení do Soutěže Účastník vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, doručovací adresa a e-mailová adresa dle platných právních předpisů pro účely této Soutěže. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuje Účastník na dobu neurčitou, nejvýše však 10 let.

Účastník má kdykoli právo tento souhlas odvolat, právo na přístup ke svým osobním údajům, právo žádat jejich opravu, doplnění či zničení, jakož i další práva dle platných právních předpisů.

Účastník bere na vědomí, že Pořadatel bude předávat informace vyplývající z Účastníkových odpovědí, které budou anonymizovány.

Účastník tímto opravňuje Pořadatele k provádění kontrol v nezbytném rozsahu týkající se zjištění jeho totožnosti v souvislosti s účastí v Soutěži. Pořadatel se zavazuje osobní údaje, které získal v rámci ověření totožnosti Účastníka, nijak dále nešířit, nezpracovávat a neuchovávat po dobu delší než nezbytně nutnou.

Účastník bere na vědomí, že webové stránky Nejžádanějšího zaměstnavatele mezi studenty využívají cookies soubory pro zajištění spravedlivých podmínek soutěže.

VII. Závěrečná ustanovení

Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci Soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže, včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv námitkách proti organizaci Soutěže rozhoduje Pořadatel s konečnou platností.

Pořadatel si vyhrazuje právo úprav pravidel Soutěže, a to včetně práva Soutěž kdykoliv bez náhrady zrušit. V případě změny pravidel Soutěže vyhlásí tyto změny Pořadatel na webových stránkách Nejžádanějšího zaměstnavatele mezi studenty, kde jsou k dispozici platné, účinné a úplné podmínky.

Tyto podmínky Soutěže jsou platné a účinné od 1. 4. 2019.