I. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je obecně prospěšná společnost Klub zaměstnavatelů o.p.s., se sídlem Haškova 1177/6, 170 00 Praha 7, IČ: 241 76 605 („Pořadatel“)

 

II. Soutěž

Soutěž, kterou pořádá Pořadatel, a která je upravena těmito podmínkami, se nazývá Nejžádanější zaměstnavatel mezi studenty 2018 („Soutěž“).

III. Doba a místo trvání Soutěže

Soutěž probíhá od 2. 2. do 30. 4. 2018 na webových stránkách https://www.nejzadanejsizamestnavatel.cz/ („webové stránky Nejžádanějšího zaměstnavatele mezi studenty“) a na sociální síti Facebook na stránkách http://www.facebook.com/nzmscr prostřednictvím aplikace společnosti Facebook Inc. Messenger („dále jen „Messenger“).

IV. Účastníci Soutěže

 1. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba, která má doručovací adresu / trvalé bydliště na území České republiky. Účastník mladší 18 let se může zúčastnit soutěže pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Pořadatele ani jejich rodinní příslušníci (“Účastník“).
 2. Pokud se chce Účastník zúčastnit soutěže prostřednictvím aplikace Messenger, musí mít pro účast v soutěži zřízen účet na sociální síti Facebook a splňovat pravidla pro používání sítě Facebook uvedená na https://www.facebook.com/terms.
 3. Pokud se Pořadatel domnívá, že Účastník nesplňuje podmínky účasti v Soutěži, či že porušuje pravidla Soutěže, je oprávněn Účastníka ze Soutěže vyřadit. Takové rozhodnutí je výhradně na uvážení Pořadatele a nezakládá jakékoliv nároky na straně vyřazeného Účastníka. Pořadatel není povinen své rozhodnutí o vyřazení vyřazenému Účastníkovi oznamovat ani doručovat.
 4. Účastník Soutěže může být výhercem, pouze pokud řádně splní všechny podmínky této Soutěže a splní kritéria pro výherce („Výherce“).

V. Pravidla Soutěže

 1. Do soutěže se Účastník zapojí přes webové stránky Nejžádanějšího zaměstnavatele mezi studenty nebo přes Messenger.
 2. Přes webové stránky Nejžádanějšího zaměstnavatele mezi studenty se Účastník do Soutěže zapojí tak, že vyplní dotazník ohledně jeho preferencích týkajících se budoucího zaměstnání. Okamžikem vyplnění otázky v dotazníku zaměřené na zaměstnanecké benefity a následujícím odesláním dotazníku se osoba stává Účastníkem. V případě, že Účastník vyplní dotazník až do konce, je do Soutěže zařazen ještě jednou.
 3. Přes Messenger se Účastník zapojí do Soutěže tak, že bude komunikovat s automatickým chatovacím robotem („chatbot“) prostřednictvím aplikace Messenger, který se bude Účastník ptát na otázky týkající se preferencí Účastníka ohledně jeho budoucího zaměstnání. Uživatel aplikace Messenger se stává Účastníkem okamžikem, kdy odpoví na otázku chatbota týkající se zaměstnaneckých benefitů. V případě, že Účastník odpoví na všechny otázky chatbota, je do Soutěže zařazen ještě jednou.
 4. Účastníci, jejichž odpovědi budou obsahovat vulgární či urážlivé výrazy, budou Pořadatelem ze Soutěže vyřazeni.
 5. Účastník, který nevyplní platnou e-mailovou adresu, bude Pořadatelem ze Soutěže vyřazen.
 6. Soutěže se Účastník může zúčastnit pouze jedenkrát.

VI. Výhry, podmínky získání výher

 1. Po skončení Soutěže Pořadatel provede slosování ze všech Účastníků, přičemž postupně vylosuje výherce, kteří získají věcné ceny podle toho, v jakém pořadí je Pořadatel vylosoval („Výherce“).
 2. V případě, že Účastník odpověděl i na poslední otázku z dotazníku/poslední otázku chatbota týkající se Účastníkovy představy o skvělé firmě, může vyhrát zvláštní cenu dle čl. VI. odst. 3 b) těchto podmínek („Výherce zvláštní výhry“). Výherce zvláštní výhry vybere Pořadatel na základě kvality a originality odpovědí na tzv. prémiovou otázku, přičemž pro tento výběr budou odpovědi anonymizovány, aby byla zajištěna nestrannost Soutěže.
 3. Účastník může v Soutěži získat tyto výhry:

a) Výhry na základě slosování dle čl. VI odst. 1 těchto podmínek:

1. místo – Škoda Superb nebo Kodiaq s plnou nádrží na víkend

2. místo – Hodinky PRIM

3. – 5. místo – Sud piva Heineken

6. – 10. místo – Balíček od Nestlé

11. – 20. místo – Balíček od Kosteleckých uzenin.

(„Věcné ceny“)

b) Výhrou na základě vyhodnocení odpovědí na tzv. prémiovou otázku jsou dvě letenky do Alicante a zpět pro 3 výherce („Zvláštní výhra“). Výherce vybere Josefína Joštová, ambasadorka soutěže.

(„Věcné ceny“ a „Zvláštní výhra“ dále společně jako „Výhry“)

 1. Výherce kontaktuje Pořadatel prostřednictvím e-mailu nebo aplikace Messenger, který Účastník zadal při vstupu do Soutěže, nejpozději do 10 pracovních dnů od ukončení Soutěže.
 2. Aby mohl Výherce obdržet Výhru, musí Pořadateli doručit své kontaktní údaje (jméno, příjmení, doručovací adresa), nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení e-mailu od Pořadatele dle čl. VI., odst. 4 těchto pravidel. Pokud Výherce tyto údaje Pořadateli nesdělí, propadá Výhra Pořadateli.
 3. Výhra bude Výherci předána nejpozději do 30 dnů od ukončení Soutěže a bude Výherci zaslána Klubem zaměstnavatelů na domluvenou adresu.
 4. Výherce může vyhrát Soutěž nejvýše jedenkrát, s výjimkou toho, že může vyhrát Věcnou cenu a Zvláštní výhru současně.

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Okamžikem přihlášení do Soutěže Účastník vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, doručovací adresa a e-mailová adresa dle platných právních předpisů pro účely této Soutěže. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuje Účastník na dobu neurčitou, nejvýše však 10 let.
 2. Účastník má kdykoli právo tento souhlas odvolat, právo na přístup ke svým osobním údajům, právo žádat jejich opravu, doplnění či zničení, jakož i další práva dle platných právních předpisů. V případě, že tento souhlas Účastník odvolá, je Pořadatel oprávněn vyloučit jej ze Soutěže. Pokud se ten, kdo souhlas odvolal, stal v mezidobí výhercem Výhry a tuto obdržel, je povinen ji Pořadateli vrátit.
 3. Účastník bere na vědomí, že Pořadatel bude předávat informace vyplývající z Účastníkových odpovědí, které budou anonymizovány.
 4. Okamžikem přihlášení do Soutěže Účastník vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby v případě, že se stane Výhercem, byly jeho jméno, příjmení a adresa (v rozsahu uvedení obce či její části) použity v přiměřeném rozsahu pro účely propagace Pořadatele, jeho produktů či Soutěže. Zároveň Účastník souhlasí s tím, že v souvislosti se Soutěží mohou být pořízeny a následně zveřejněny jeho podobizny, obrazové snímky a obrazové či zvukové záznamy.
 5. Účastník tímto opravňuje Pořadatele k provádění kontrol v nezbytném rozsahu týkající se zjištění jeho totožnosti v souvislosti s účastí v Soutěži. Pořadatel se zavazuje osobní údaje, které získal v rámci ověření totožnosti Účastníka, nijak dále nešířit, nezpracovávat a neuchovávat po dobu delší než nezbytně nutnou.
 6. Účastník bere na vědomí, že webové stránky Nejžádanějšího zaměstnavatele mezi studenty využívají cookies soubory pro zajištění spravedlivých podmínek soutěže.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci Soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže, včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv námitkách proti organizaci Soutěže rozhoduje Pořadatel s konečnou platností.
 2. Výhry v Soutěži nejsou soudně vymahatelné, na Výhru nevzniká právní nárok a není možno místo ní požadovat jiné plnění.
 3. Případné zdanění Výher se řídí platnými právními předpisy. Výherce bere na vědomí, že obdržení výhry může podléhat daňové či obdobné povinnosti a zavazuje se takové povinnost řádně splnit.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo úprav pravidel Soutěže, a to včetně práva Soutěž kdykoliv bez náhrady zrušit. V případě změny pravidel Soutěže vyhlásí tyto změny Pořadatel na webových stránkách Nejžádanějšího zaměstnavatele mezi studenty, kde jsou k dispozici platné, účinné a úplné podmínky.
 5. Účastník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Pořadatele své postavení Účastníka v Soutěži, jakkoliv převádět na třetí osobu či tímto, jakkoliv jinak disponovat.
 6. Tyto podmínky Soutěže jsou platné a účinné od 2. 2. 2018.